Propis

Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo

Ovim zakonom uređuju se: plaće i naknade članova organa upravljanja i drugih institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo, materijalna prava članova organa upravljanja i drugih organa, stimulacija i kaznene odredbe i nadzor nad provođenjem ovog zakona. 

Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo je objavljen u "Sl. novinama Kantona Sarajevo" broj 10/16.