Propis

Upute o realizaciji izbora u isto ili više akademsko zvanje na Univerzitetu u Sarajevu u skladu sa uslovima propisanim ranijim Zakonom

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 61. redovnoj sjednici održanoj 27. 09. 2023. godine donio Upute o realizaciji izbora u isto ili više akademsko zvanje na Univerzitetu u Sarajevu u skladu sa uslovima propisanim ranijim Zakonom.

Ovim Uputama se bliže uređuje tok izbora u isto i više akademsko zvanje na Univerzitetu u Sarajevu u skladu sa uslovima propisanim Zakonom o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), u vezi sa uslovima koji su se primjenjivali na Univerzitetu u Sarajevu do donošenja Statuta Univerziteta u Sarajevu, broj: 27/03-30-28947-1/23 od 25. 07. 2023. godine, a koji se ne odnose na započete postupke izbora u isto ili više akademsko zvanje.