Propis

Statut Univerziteta u Sarajevu - 2023

Senat Univerziteta u Sarajevu je, uz prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, broj 02-20-2/23 od 06. 06. 2023. godine i na osnovu pozitivne ocjene Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo o saglasnosti Statuta Univerziteta u Sarajevu sa Zakonom o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 36/22) broj 27/03-02-27732-3/23 od 21. 07. 2023. godine, na 39. elektronskoj sjednici održanoj 26. 07. 2023. godine donio Statut Univerziteta u Sarajevu.

Statutom Univerziteta u Sarajevu, u skladu sa propisima koji reguliraju oblast visokog obrazovanja i naučnoistraživačke djelatnosti u Bosni i Hercegovini i Kantonu Sarajevo, preciznije se uređuju statusna pitanja, djelatnost, organizacija, način rada, upravljanje, rukovođenje, status akademskog i drugog univerzitetskog osoblja, status studenata, finansiranje rada, te druga pitanja od značaja za Univerzitet u Sarajevu.

Datum objavljivanja Statuta Univerziteta u Sarajevu je 31. 07. 2023. godine.

Statut Univerziteta u Sarajevu stupa na snagu u roku od 15 dana od dana objavljivanja na internet stranici Univerziteta.