Propis

Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 23. sjednici održanoj 01. 12. 2010. godine donio, a Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu na 38. sjednici održanoj 29. 12. 2010. godine odobrio Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11.

Pravilima studiranja za treći ciklus studija na Univerziteta u Sarajevu uređuje se organizacija i izvođenje trećeg ciklusa studija, upis na studij trećeg ciklusa, način provođenja ispita i istraživačkog rada, postupak prijave i odbrane doktorske disertacije, postupak promocije doktora na uka, kao i druga pitanja od značaja za realizaciju studija za sticanje naučnog zvanja doktora nauka/umjetnosti na Univerzitetu u Sarajevu