Obavještenje o zakazanoj prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Alema Čolakovića, MA

1

Obavještenje o zakazanoj prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Alema Čolakovića, MA


UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE
Zmaja od Bosne 8.
71000 Sarajevo


OBAVJEŠTENJE O ZAKAZANOJ PREZENTACIJI RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE


U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Alema Čolakovića, MA pod nazivom “Modeliranje IoT sistema kao faktor osiguranja QoS performansi”, za četvrtak 30.05.2019. godine u 10:00 sati u prostorijama Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu.


Komisija za ocjenu doktorske disertacije kandidata Alema Čolakovića, M.A  pod nazivom: “Modeliranje IoT sistema kao faktor osiguranja QoS performansi”, obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-12-59/19 od 06.05.2019. godine, u sastavu:


1.    Dr. Jasmina Baraković Husić – vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,  predsjednik komisije;
2.    Dr. Samir Čaušević – redovni profesor Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, mentor i član komisije;
3.    Dr. Bakir Karahodža – docent Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, član komisije;

Nakon obavljenog zadatka Komisija će sačiniti i podnijeti izvještaj, sa odgovarajućim prijedlozima Vijeću studija Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu.
 
Sarajevo, 20.05.2019.      

          
UPRAVA FAKULTETA