Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije Univerziteta o ocjeni doktorske disertacije i korigovane radne verzije doktorske disertacije kandidata mr. sci. Ensada Kormana

Pravni fakultet

Broj: 01-715-2/24

Sarajevo, 11. 6. 2024.  godine

 

O B A V I J E S T

I - Na osnovu člana 42. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu – doktorski studij, broj: 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine, Univerzitet u Sarajevu - Pravni fakultet stavlja na uvid javnosti:

  1. Izvještaj Komisije Univerziteta o ocjeni doktorske disertacije i
  2. korigovanu radnu verziju doktorske disertacije kandidata mr. sci. Ensada Kormana, zaposlenog na poziciji zamjenika direktora Granične policije Bosne i Hercegovine

II - Naziv doktorske disertacije:

„Kompjuterski kriminal – globalni i unutrašnji sigurnosni izazov i prijetnja“

III - Sastav Komisije za ocjenu i odbranu projekta, radne verzije i doktorske disertacije:

  1. akademik, prof. dr. Borislav Petrović, predsjednik i član,
  2. prof. dr. Amila Ferhatović, mentorica i članica,
  3. prof. dr. Ivana Bernadić, članica.

IV - Mjesto i vrijeme za pregled disertacije

Univerzitet u Sarajevu - Pravni fakultet, Obala Kulina bana br.7, u prostorijama Službe za nastavu, Odjel za rad sa studentima II i III ciklusa studija, radnim danima od 10:00-12:00 sati od 12.6.2024. do 12.7.2024. godine.

 

 Dekanat Univerziteta u Sarajevu - Pravnog fakulteta