Obavještenje o odbrani doktorske disertacije Mr. Azre Hadžiomerović

Prirodno-matematički fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU - PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

O B A V J E Š T E N J E

Mr Azra Hadžiomerović, studentica III ciklusa - doktorskog studija „Prirodne i matematičke nauke u obrazovanju“, smjer Matematika u obrazovanju, na Univerzitetu u Sarajevu - Prirodno-matematičkom fakultetu, braniće doktorsku disertaciju, pod naslovom:

Nastava matematike u online okruženju,

dana 07.06.2024.godine (petak)sa početkom u 10:00sati u sali 428/IV, Prirodno-matematičkog fakulteta, Ulica Zmaja od Bosne 35. Odbrana doktorske disertacije je javna, a rad se može pogledati u Sekretarijatu Fakulteta.