Naučno stručni skup "Pravna Sudbina mukata-vakufa"

Naučno stručni skup "Pravna Sudbina mukata-vakufa"

U ime Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH i Univerziteta u Sarajevu – Pravnog fakulteta
pozivamo vas na naučni skup

„PRAVNA SUDBINA MUKATA-VAKUFA“
četvrtak, 02. juni 2022. godine s početkom u 10,00 sati
Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet
Obala Kulina bana 7/I, Sarajevo

Mukate predstavljaju vakufska zemljišta izdata u vremenski neograničeni i nasljedni zakup. Ugovor o mukata zakupu vakufi su sklapali sa licima koja su bila zainteresirana da na vakufskim zemljištima (uglavnom u gradovima) podižu građevine. Njihovom izgradnjom zakupci su postali vlasnici izgrađenih objekta, za što su vakufu, kao vlasniku zemljišta, trajno plaćali godišnju zakupninu (mukatu). Pravnu sudbinu mukata u XX stoljeću obilježile su dvije velike zakonske/pravne intervencije: uspostava zemljišnih knjiga (gruntovnica) u Bosni i Hercegovini u periodu od 1886. do 1910. godine i proces nacionalizacije kroz Zakon o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta FNRJ iz 1958. i druge zakone. Obje zakonske intervencije u suštini su značile oduzimanje prava vlasništva vakufa i njegovu pravnu transformaciju.

Pravna praksa u Bosni i Hercegovini i danas se susreće sa mukatama kao stvarnim teretima upisanih zemljišne knjige. Međutim, zbog nedovoljne informiranosti o ovom institutu, danas ne postoji jasan i unificiran pristup pravne prakse u pogledu rješavanja brojnih pitanja koja se svakodnevno pojavljuju (prenos vlasništva nad nekretninama pod mukatom, pitanje zakonske mogućnosti i potrebe brisanja ovog upisa iz zemljišne knjige, status ove vrste vakufa kod rješavanja pitanja restitucije nacionalizirane imovine itd.).

Imajući u vidu navedeni problem, Vakufska direkcija i Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu ovim naučnim skupim nastoje dati odgovor na pitanje pravnog statusa mukata – posebno u kontekstu pozitivnih zakonskih rješenja Zakona o stvarnim pravima i budućih rješenja i modaliteta reguliranja u okviru zakona o restituciji nacionalizirane imovine de lege ferenda.

Kao takav, naučni skup treba da odgovori na sljedeća konkretna pitanja:
- Kako je izgledao razvojni put mukata od upisa u zemljišne knjige do danas?
- Kako se može definirati pravna priroda mukata prema pozitivnom pravu?
- Kako sudska praksa treba da tretira zahtjeve za brisanje mukata iz zemljišnih knjiga?
- Koje korake treba da poduzme Vakufska direkcija u vezi sa pravnim reguliranjem mukata u sadašnjim i budućim zakonskim rješenjima?
- Na koji način trebaju mukate da budu uređene u okviru zakona o restituciji nacionalizirane imovine de lege ferenda?

Izlaganja na ovom naučnom skupu imaju predstavnici i predstavnice Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Vakufske direkcije te predstavnik pravne struke iz prakse:

  • Prof. dr Meliha Povlakić
  • Prof. dr Enes Durmišević
  • Prof. dr Darja Softić Kadenić
  • Prof. dr Esad Oruč
  • Doc. dr Mehmed Bećić
  • Huso Salihović, dipl. iur.
  •  

Za učešće molimo da se registrirate putem sljedećeg linka:  https://forms.office.com/r/JNRdMLkHak

S poštovanjem,

Dr. Senaid Zajimović, direktor Vakufske direkcije

Prof. dr. Zinka Grbo, dekanica Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu