Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

KONKURS za upis studenata na TREĆI CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini u drugom upisnom roku

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Na osnovu člana 79. i 80. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), člana 129. Statuta Univerziteta u Sarajevu, člana 21. do 25. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu broj: 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na studijski program III (trećeg) ciklusa studija (doktorski studij) Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu broj: 01-38-622/13 od 06.03.2013. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa broj: 01-14-85/20 od 24.06.2020. godine, Odluke Vijeća Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu broj: 03-02-2356/20 od 01.06.2020. godine i Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11/05-34-22519-1/20 od 06.07.2020. godine, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, objavljuje

K O N K U R S

za upis studenata na TREĆI CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu 
u studijskoj 2020/2021. godini u drugom upisnom roku