Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

Konkurs za upis studenata na III (treći) ciklus studija - doktorski studij na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja u akademskoj 2020/2021. godini

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

Na osnovu člana 79. i 83. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), člana 129. Statuta Univerziteta u Sarajevu, člana 21. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu broj: 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na nastavni plan i program III (trećeg) ciklusa studija za oblast Kineziologija na  Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu broj: 01-38-3159/13 od 06.11.2013. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na izmjene i dopune plana i programa III ciklusa studija „Kineziologija“ na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja broj: 01-8176/17 od 29.11.2017. godine, Odluke Vijeća Fakulteta broj:01-1405/20 od 20.05.2020. godine za utvrđivanje prijedloga za raspisivanje javnog konkursa za upis studenata u prvu godinu trećeg ciklusa studija u akademskoj 2020/2021 godini,  Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa broj: 01-14-84/20 od 24.06.2020. godine i predhodne saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade broj: 11/05-34-22519-2/20 od 06.07.2020. godine, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, objavljuje:

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA III (TREĆI) CIKLUS STUDIJA -
DOKTORSKI STUDIJ NA FAKULTETU SPORTA I TJELESNOG ODGOJA 
U AKADEMSKOJ  2020/2021. GODINI