Prirodno-matematički fakultet

Konkurs za upis kandidata na III ciklus studija - doktorski studij na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2020/2021. godini

Prirodno-matematički fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU                                          
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Na osnovu člana 79. Zakona o visokom obrazovanju  („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), člana 21. Pravila studiranja za treći ciklus na Univerzitetu u Sarajevu – Doktorski studij iz decembra 2018. godine, Odluke Vijeća Doktorskog studija Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01/06-1179/8-2020 od 29.06.2020. godine, Odluke Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj: 01/06-1179/9-2020 od 02.07.2020. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti za raspisivanje Konkursa, broj: 01-17-102/20 od  22.07.2020. godine i Prethodne saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11/05-34-27635-3/20 od 28.08.2020. godine, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, objavljuje

K O N K U R S
za upis kandidata na III ciklus studija - doktorski studij na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2020/2021. godini za:

  • Doktorski studij bioloških nauka, 
  • Doktorski studij fizičkih nauka,
  • Doktorski studij geografskih nauka,  
  • Doktorski studij matematičkih nauka u Jugoistočnoj Evropi i
  • Doktorski studij prirodnih i matematičkih nauka u obrazovanju.