Medicinski fakultet

Konkurs za izbor u naučno-nastavna zvanja - Medicinski fakultet

Medicinski fakultet

Na osnovu člana 103. i 135. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj 33/17, 35/20 i 40/20), te članova 190 do 206. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br:01-3-65/21 od 31.03.2021. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
MEDICINSKI FAKULTET

RASPISUJE
KONKURS ZA IZBOR U NAUČNO-NASTAVNA ZVANJA

NASTAVNIK ZA NAUČNU OBLAST ILI PREDMET

  1. Oblast: Anatomija čovjeka  – nastavnik u akademsko zvanje docent, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
  2. Oblast: Higijena i zdravstvena ekologija  – nastavnik u akademsko zvanje redovni profesor, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
  3. Oblast: Socijalna medicina sa organizacijom i ekonomikom zdravstvene zaštite  – nastavnik u akademsko zvanje redovni profesor, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom 
  4. Oblast: Hirurgija  – nastavnik u akademsko zvanje vanredni profesor, 3 izvršioca sa dijelom radnog vremena do 50%
  5. Oblast: Interna medicina  – nastavnik u akademsko zvanje vanredni profesor, 1 izvršilac sa dijelom radnog vremena do 50% 
  6. Oblast: Interna medicina  – nastavnik u akademsko zvanje docent, 2 izvršioca sa dijelom radnog vremena do 50% 
  7. Oblast: Ginekologija i akušerstvo  – nastavnik u akademsko zvanje docent, 1 izvršilac sa dijelom radnog vremena, najviše do 50% 
  8. Oblast: Oftalomologija  – nastavnik u akademsko zvanje docent, 2 izvršioca sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%