Građevinski fakultet

Konkurs za izbor u akademsko saradničko zvanje - Građevinski fakultet

Građevinski fakultet

Na osnovu Odluke Vijeća Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-1-256-2/21 od 24.02.2021. godine i Odluke o davanju saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-3-60/21 od 31.03.2021. godine i Odluke o davanju saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo br. 02-04-21050-29/21 od 12.05.2021. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU - GRAĐEVINSKI FAKULTET

Objavljuje

K O N K U R S

Za izbor u akademsko saradničko zvanje asistent za naučnu oblast „Geotehnika i  geološko inženjerstvo“ – jedan izvršilac sa punim radnim vremenom.