Fakultet zdravstvenih studija

Konkurs za izbor nastavnika na Fakultetu zdravstvenih studija

1
Rok

Na osnovu saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu i Odluke Vijeća Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, raspisuje se
KONKURS


1.    Izbor nastavnika u zvanju vanredni profesor, nepuno radno vrijeme:
Predmet „Planiranje i dizajniranje javnih i industrijskih objekata“ – 1 izvršilac
Predmet „Disfunkcija ljudskog organizma“ – 1 izvršilac
Oblast „Laboratorijske tehnologije u servisu mikrobiologije“ – 1 izvršilac


Uslovi za izbor, u skladu sa članom 96. e) Zakonom o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) (u daljem tekstu Zakon):
Vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, objavljena knjiga, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod te uspješno mentorstvo najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija odnosno integrisanog ciklusa studija, i uvjeti navedeni u članu 115. Zakona i člana 193. stav (4) Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Kandidati za izbor u nastavna zvanja prilažu, kako slijedi:
-    Prijavu, s naznakom pozicije na koju konkuriše i popis priložene dokumentacije. U protivnom prijava će se smatrati nepotpunom.(dostupna na web stranici Fakulteta)
-    Biografiju /CV u printanoj i elektronskoj formi.
-    Bibliografiju u printanoj i elektronskoj formi uz prilaganje knjiga i radova relevantnih za izbor, u skladu sa članom 96. e) ili 115.(4). Zakona.
-    Ovjerene kopije diploma (visoke stručne spreme, naučnog stepena magistra i naučnog stepena doktora, odnosno diplome I (prvog) i II (drugog), Rješenje o priznavanju visokoškolske kvalifikacije, ukoliko je ista stečena u inostranstvu, i drugu dokumentaciju o stečenom obrazovanju.
-    III (trećeg) ciklusa studija), Rješenje o priznavanju visokoškolske kvalifikacije, ukoliko je ista stečena u inostranstvu, i drugu dokumentaciju o stečenom obrazovanju.
-    Potvrdu o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u zvanju docenta, odnosno potvrdu da je kandidat proveo u nastavi najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora, ukoliko se radi o prijevremenom izboru.
-    Dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu.
-    Drugi dokazi relevantni za izbor.
Svi kandidati, pored navedenih dokaza, dostavljaju izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje i državljanstvu Bosne i Hercegovine.
Sva dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od 6 mjeseci.
Sa izabranim kandidatom će se zaključiti ugovor o radu u skladu sa uslovima Konkursa i sa članom 94. (1). f) i 94 (9). Zakona.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Prijave putem pošte (sa naznakom PRIJAVA NA KONKURS – NE OTVARAJ – OTVARA KOMISIJA) dostaviti na adresu: Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, ul. Stjepana Tomića 1, Sarajevo.
Nepotpune i neblagovremene prijave  neće se uzeti u razmatranje.