Filozofski fakultet

Konkurs za izbor - Filozofski fakultet

Filozofski fakultet

Na osnovu odlukâ Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/238, 02-01/249 i 02-01/251 od 22. 6. 2020. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-17-92/20 od 22. 7. 2020. godine 

UNIVERZITET U SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET 
OBJAVLJUJE 
K O N K U R S 
za izbor