Fakultet političkih nauka u Sarajevu

Konkurs za izbor akademskog osoblja - nastavnika - Fakultet političkih nauka

Fakultet političkih nauka

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 33/17,35/20, 40/20, 39/21), člana 201. Statuta Univerziteta Sarajevo, Odluke o usvajanju dinamičkog plana potreba za raspisivanjem konkursa za izbor u zvanje broj 02-1-989-1/21 od 06.07.2021. godine i Dinamičkim planom potreba za raspisivanje konkursa za izbor u zvanje 2021/2022 broj: 02-1-989-2/21 od 06.07.2021.godine, Odluke Vijeća Fakulteta političkih nauka Sarajevo broj: 02-1-1437-1/21 od 09.11.2021. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-20-39/21 od 24.11.2021. godine,  raspisuje se

 

K O N K U R S

za izbor akademskog osoblja - nastavnika

 

I - Za izbor akademskog osoblja - nastavnika u zvanje vanredan profesor i to:

 

1. Na naučnu oblast „Pravne nauke“ ….....................1 izvršilac (radni odnos na određeno vrijeme sa punim radnim vremenom)