Fakultet političkih nauka u Sarajevu

Konkurs za izbor akademskog osoblja - Fakultet političkih nauka

Fakultet političkih nauka

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
S A R A J E V O

                
Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju, ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 33/17), člana 201. Statuta Univerziteta Sarajevo, Odluke Vijeća Fakulteta političkih nauka Sarajevo broj:  02-1-  966 -1/19 od 12.09.2019. g. i saglasnosti Senata Univerziteta Sarajevo br.  01-28-43/19 od 25.09.2019. godine,  raspisuje se

K O N K U R S
za izbor akademskog osoblja