Fakultet zdravstvenih studija

Konkurs - Fakultet zdravstvenih studija

Fakultet zdravstvenih studija

Na osnovu saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu i Odluke Vijeća Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, raspisuje se

KONKURS

1. Izbor nastavnika u zvanju vanredni profesor, puno radno vrijeme:
Oblasti „Rehabilitacija“, „Okupaciona terapija“ – 1 izvršilac

2. Izbor nastavnika u zvanju vanredni profesor, nepuno radno vrijeme:
Predmet „Fizioterapija u rehabilitaciji senzornih onesposobljenja“ – 1 izvršilac

3. Izbor saradnika u zvanju asistenta, puno radno vrijeme, u skladu sa Programom sufinansiranja zapošljavanja asistenata na fakultete „36+“ Univerziteta u Sarajevu:
Oblasti: „Rehabilitacija“ i „Kineziologija i kineziterapija“ – 1 izvršilac