Pedagoški fakultet

JAVNI OGLAS/KONKURS za prijem u radni odnos na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na određeno vrijeme

1

PEDAGOŠKI FAKULTET

UNIVERZITET U SARAJEVU

Skenderija 72

Website: www.pf.unsa.ba

 

Na osnovu Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo broj:11/05-30-3851-3/20 od  22. 12. 2020. godine i Odluke dekana Pedagoškog fakulteta  Univerziteta u Sarajevu broj: 01- 2330/21 od 7. 1. 2021. godine raspisuje se

 

JAVNI OGLAS/KONKURS

za prijem u radni odnos na

Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

na određeno vrijme

 

  1. Laborant  – 1 izvršilac, sa  punim radnim  vremenom na određeno  vrijeme.

 

       Opis poslova  radnog mjesta  laboranta:

priprema i rasprema nastavna sredstva za izvođenje nastave, priprema materijala i izrada modela potrebnih za izvođenje vježbi,a saradnicima priprema i demonstrira laboratorijske vježe pruža tehničku pomoć u naučnoistraživačkoj djelatnosti nastavnika,nabavlja i vodi evidenciju potrošnog materijala (hemikalija, alata i sitnog inventara),održava zbirku učila i nastavnih sredstava,izrađuje šeme, tabele, dijagrame i manja učila za potrebe nastave,vodi administrativne poslove za potrebe odsjeka i druge poslove po nalogu predmetnog  nastavnika,u saranji sa prodekanom za nastavu i studentska pitanja, nastavnicima i saradnicima izrađuje rasporede za nastavu i vježbe  za I  i II ciklus studija;u saradnji sa prodekanom za nastavu izrađuje rasporede za instruktivnu nastavu za vanredne studente I i II ciklusa studija;u saradnji sa prodekanom za nastavu i studentska pitanja izrađuje rasporede ispitnih rokova za završne i popravne rokove i dodatni ispitni termin (septembarski) u toku akademske godine na I i II ciklusu studija, za sve oblike studija;rasporede za sve aktivnosti vezane za I i II ciklus  proslijeđuje na web situ, nastavnicima i saradnicima u elektronskoj i printanoj verziji;na web i oglasnu ploču dostavlja za oglašavanje sve obavijesti vezano za pomjeranje, odgađanje i nadoknadu predavanja, vježbi i ispita;planira zauzetost sala za nastavne procese redovne i instruktivne nastave, i radi prikaz zauzetosti sala za I i II ciklus studija;usaglašava zauzetost sala (dodjeljuje sale) za potrebe  vannastavnih aktivnosti, za dekanat, odsjeke i asocijaciju.

Pripadajuća osnovna neto plaća: u skladu sa Kolektivnim ugovorom za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na Univerzitetu u  Sarajevu

Mjesto rada: Sarajevo

Radno vrijeme:  08-16 h

Vremenski period: određeno do 31. 12. 2021. godine

 

Uslovi

Pored općih uslova utvrđenih zakonom o radu („Sl.novine  FBIH“, broj: 26/16 i 89/18)

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće  posebne uslove:

  • SSS/IV stepen hemijskog usmjerenja
  • 1  godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Uz svojeručno potpisanu  Prijavu sa naznakom za  mjesto laboranta, uz obavezno navođenje priložene dokumentacije, kandidati su  obavezni dostaviti (original ili ovjerene kopije):

  • biografiju/životopis,
  • diplomu o stečenoj stručnoj spremi i dodatak diplomi (nostrifikovane /priznate diplome  ako su  iste stečene van BIH ili u nekoj drugoj državi nakon 6. 4. 1992 godine),
  • Izvod iz matične knjige rođenih,
  • uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),
  • dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima,
  • dokaz o statusu po osnovu dopunskih prava boracabranitelja BiH u skladu sa Zakonom,pri kojem kandidati  imaju prioritet prilikom zapošljavanja (potvrda, uvjerenje i sl.) ukoliko isti kandidat  posjeduje

Prioritet pri zapošljavanju imaju lica utvrđena u članu  23. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja  BIH („Službene novine KS“ , broj: 45/12, 26/14 I 46/17).

Napomena: Javni oglas/konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja. Prijave na javni oglas/konkurs  slati putem pošte u  zatvorenoj koverti  sa naznakom“ NE OTVARAJ-PRIJAVA NA  JAVNI OGLAS ZA LABORANTA“ na adresu:

Pedagoški fakultet  Univerzitet u Sarajevu,ulica  Skenderija 72, 71 000 Sarajevo,putem pošte Bliže informacije se mogu  dobiti na telefon : 033 204 549

 

Sa rangiranim kandidatima, Komisija za utvrđivanje  prijedloga za prijem u radni odnos  izvršiće provjeru radnih sposobnosti.O mjestu i vremenu provjere, kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Kandidati koji budu izabrani, dužni su dostaviti uvjerenje PIO/MIO–Porezne uprave  o radnom stažu i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenih u konkursu.

Sa izabranim kandidatom zaključit će se  Ugovor o radu sa punim radnim vremenom na period od  godinu dana,  do 31. 12. 2021. godine.

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne  prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa/konkursa kao i prijave koje sadrže neovjerene kopije tražene dokumentacije  neće se uzeti u razmatranje.