Fakultet političkih nauka u Sarajevu

Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu na neodređeno vrijeme

Fakultet političkih nauka

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
UNIVERZITET U SARAJEVU

Na osnovu člana 108. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnovači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 9/19), Saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-2751-22/20 od 06.02.2020.godine, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Odluke o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos br. 01-3-527-1/20 od 15.04.2019. godine, dana 14.05.2020.godine raspisuje se

JAVNI KONKURS
ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA FAKULTET POLITIČKIH NAUKA UNIVERZITET U SARAJEVU NA NEODREĐENO VRIJEME

Osnovni podaci o poslodavcu:
Naziv: Fakultet političkih nauka Univerzitet u Sarajevu
Sjedište: Skenderija 72, 71000 Sarajevo
Internet adresa poslodavca:www.fpn.unsa.ba
Naziv radnog mjesta: Viši stručni saradnik u dekanatu