Univerzitet u Sarajevu

Interni poziv za učešće u TRAIN programu u prvom ciklusu u akademskoj 2019/2020. godini

UNSA

TRAIN Program se na Univerzitetu u Sarajevu uspješno realizuje od septembra 2013. godine. Finansijsku podršku realizaciji Programa obezbijedila je Fondacija kralja Baudouina, dok je Univerzitet u Sarajevu preuzeo njegovo finansiranje u zadnje dvije godine. Kurikulumi pojedinačnih modula Programa inicijalno su razvijeni u saradnji sa EU partnerima, te naknadno unaprijeđeni u skladu sa BiH kontekstom visokog obrazovanja sa osvrtom na specifičnosti oblasti koje se tretiraju. 

Polaznici ovog Programa kroz ponudu od devet modula dopunjuju znanja i vještine iz tri oblasti važnih za cjeloživotno učenje i usavršavanje akademskog osoblja: 1. Nastavničke kompetencije kako bi svaka organizacija unutar univerziteta postala organizacijom koja uči, 2. Metodološke kompetencije u kontekstu novih zahtjeva za vještinama projektiranja istraživanja na zajedničkom prostoru europskog visokog obrazovanja i 3. Preduzetničke kompetencije koje svaku organizaciju visokog obrazovanja pretvaraju u privrednog subjekta spremnog za samoodrživost. 

U skladu sa planom realizacije programa, Univerzitet u Sarajevu raspisuje

INTERNI POZIV

za učešće u TRAIN programu u prvom ciklusu u akademskoj 2019/2020. godini