Propis

Kolektivni ugovor za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na Univerzitetu u Sarajevu - 2021. godina

Na osnovu člana 137. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 26/16 i 89/18), Vlada Kantona Sarajevo, kao predstavnik Osnivača Univerziteta u Sarajevu i Sindikat Univerziteta u Sarajevu, kao predstavnik zaposlenika Univerziteta u Sarajevu su zaključili Kolektivni ugovor za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na Univerzitetu u Sarajevu.

Kolektivnim ugovorom za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na Univerzitetu u Sarajevu uređuju se prava i obaveze Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata Univerziteta u Sarajevu iz rada i po osnovu rada na Univerzitetu u Sarajevu.

Kolektivni ugovor za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na Univerzitetu u Sarajevu je objavljen u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj: 13/21.

***

Kolektivni ugovor o izmjenama Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na Univerzitetu u Sarajevu je objavljen "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj: 47/22.