Obavještenje o zakazanoj prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje Emine Hadžalić, dipl.ing.građ.

1


UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI  FAKULTET U SARAJEVU
Ul. Patriotske lige br. 30
71000 Sarajevo


OBAVJEŠTENJE

O ZAKAZANOJ PREZENTACIJI RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje Emine Hadžalić, dipl.ing.građ, pod nazivom “Analiza uticaja pornog pritiska na mehanizme loma konstruktivnih sistema”, za petak 24.05.2019. godine u 11.00 sati u sali br.8  Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Komisija za ocjenu doktorske disertacije kandidatkinje Emine Hadžalić, dipl.ing. građ.,  pod
nazivom: “Analiza uticaja pornog pritiska na mehanizme loma konstruktivnih sistema”,
obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-12-62/19 od 06.05.2019.
godine, u sastavu:

1.    Prof. dr. Muhamed Zlatar, dipl.ing.građ. – profesor emeritus Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,  predsjednik komisije;
2.    Prof. dr. Adnan Ibrahimbegović, dipl.ing.građ. – redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, mentor i član komisije;
3.    Prof.dr. Samir Dolarević, dipl.ing.građ. – redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, mentor i član komisije.

Nakon obavljenog zadatka Komisija će sačiniti i podnijeti izvještaj, sa odgovarajućim prijedlozima Vijeću Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

Sarajevo, 20.05.2019.                

 

UPRAVA FAKULTETA