Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti radne verzije doktorske disertacije i izvještaja Komisije za ocjenu doktorske disertacije Jelene Knežević, mr. šumarstva

Šumarski fakultet

Broj: 01/1-
DS –SS – 02 

UNIVERZITET U SARAJEVU
ŠUMARSKI FAKULTET 
VIJEĆE DOKTORSKIH STUDIJA

OBAVJEŠTENJE 

o stavljanju na uvid javnosti radne verzije doktorske disertacije i izvještaja Komisije za ocjenu doktorske disertacije 

Jelena Knežević, Mr šumarstva

student studijskog programa Šumarstvo III ciklusa studija izradila je radnu verziju svoje doktorske disertacije pod naslovom:

„Efekti rada šumskih zglobnih traktora Ecotrac 55V i Ecotrac 120V u zavisnosti od najvažnijih uticajnih faktora“

Izvještaj sa ocjenom radne verzije doktorske disertacije podnijela je Komisija za ocjenu doktorske disertacije u sastavu:

  1. Prof. dr. Velid Halilović, predsjednik 
  2. Prof. dr. Jusuf Musić, mentor, član
  3. Prof. dr. Marijan Šušnjar, član 
  4. Prof. dr. Muhamed Bajrić, zamjenski član.

Radna verzija doktorske disertacije i izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije mogu se pogledati u prostorijama Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu svakog radnog dana od 11:00 do 13:00 sati do 04. 09. 2020. godine.

Ustanova u kojoj je kandidat zaposlen: Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Ocjena radne verzije doktorske disertacije: Student Jelena Knežević, Mr šumarstva uspješno je odbranila radnu verziju doktorske disertacije.

Eventualne primjedbe i prijedloge vezane za tekst disertacije i izvještaj Komisije zainteresovani mogu putem Protokola uputiti Komisiji za ocjenu doktorske disertacije do isteka perioda u kojem se doktorska disertacija i izvještaj stavljaju na uvid javnosti.

DEKAN
Prof. dr. Mirza Dautbašić