Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije i ocjene korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje mr. Amine Sivac

Prirodno-matematički fakultet

VIJEĆE UNIVERZITETAUSARAJEVU-

PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA

 

OBJAVLJUJE

 

 

Korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije pod naslovom: Bazni geoinformacioni model prostorne distribucije polutanata u zraku Sarajevske kotline u kontekstu urbanistickog i prostornog planiranja“, kandidatkinje Mr Amine Sivac, više asistentice na Odsjeku za geografiju i studentce III ciklusa studija Odsjeka za geografiju Univerziteta u Sarajevu - Prirodno-matematičkog fakulteta, i OCJENA KorigovanE radne verzije projekta doktorske disertacijekoju je sačinila Komisija u sastavu:

 

  1. Dr. Aida Korjenić, doktor geografskih nauka, vanredna profesorica Univerziteta u Sarajevu - Prirodno-matematičkog fakulteta, uža naučna oblast „Fizička geografija“ predsjednica,
  2. Dr. Nusret Drešković, doktor geografskih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu -Prirodno-matematičkog fakulteta, uže naučne oblasti „GIS“ i „Fizička geografija“  mentor,
  3. Dr. Igor Žiberna, doktor geografskih nauka, vanredni profesor Geografskog odsjeka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Mariboru, naučna oblast „Geografija“ član,

stavljaju se javnosti na uvid

 

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije ostaju na uvidu javnosti 30 dana od dana objave 05.07.2022. godine, a mogu se pogledati radnim danima od 10-14 sati na Prirodno-matematičkom fakultetu.