Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Besima Imamovića

Mašinski fakultet