Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovane radne verzije doktorske disertacije kandidata Denisa Čauševića

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29.10.2010. godine

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovane radne verzije, kandidata:

Čaušević Denisa, MA

Naziv doktorske disertacije: „Razlika kinematičkih parametara i tehničko-taktičkih elemenata uspješnih i manje uspješnih ekipa u košarci“

Komisija za ocjenu doktorske disertacije:

Predsjednik: dr. sci. Munir Talović, redovni profesor Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, Univerzitet u Sarajevu

Članovi:

  • dr. sci. Siniša Kovač, redovni profesor Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, Univerzitet u Sarajevu, mentor
  • dr. sci. Rasim Lakota, vanredni profesor Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, Univerzitet u Sarajevu, mentor
  • dr. sci. Ifet Mahmutović, redovni profesor Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, Univerzitet u Sarajevu, član
  • dr. sci. Muhamed Tabaković, redovni profesor Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, Univerzitet u Sarajevu, član

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGOVANE RADNE VERZIJE:
Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, studentska služba, od 14. 11. do 14. 12. 2019. godine.