Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti izvještaja Komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije i korigovane radne verzije doktorske disertacije kandidata Mirsada Čizmića, MA

Pravni fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU – PRAVNI FAKULTET

Broj: 01-242 / '20

Sarajevo, 13.02.2020. godine

O B A V I J E S T

I - Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29.12.2010. godine, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevustavlja na uvid javnosti:
a) Izvještaj Komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije, i 
b) korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidata Mirsada Čizmića, MA zaposlenog u zvanju rukovodioca sektora niskogradnje u firmi „Almy“ d.o.o. Zenica. 

II - Naziv doktorske disertacije:

„Javne nabavke u upravnom postupku sa osvrtom na sudsku zaštitu“

III - Sastav Komisije za ocjenu projekta doktorske disertacije:

  1. prof. dr. Amra Jašarbegović, vanredna profesorica na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, predsjednica
  2. prof. dr. Enver Ajanović, vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, mentor i član
  3. doc. dr. Lejla Balić, docentica Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, članica

IV - Mjesto i vrijeme za pregled disertacije
Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana br.7., u prostorijama Službe za II i III ciklus studija, radnim danima od 10:00-12:00 sati od 14. 02. 2020. do 14. 03. 2020. godine.

Dekanat Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu