Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje mr. Sabihe Husić

Centar za interdisciplinarne studije

CENTAR ZA INTERDISCIPLINARNE STUDIJE UNIVERZITETA U SARAJEVU

O B A V I J E S T

I - Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine, Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti:
a)    Izvještaj Komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije i
b)    korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidatkinje mr. Sabihe Husić zaposlene u nevladinom udruženju „Medica“ Zenica.

II – Naziv doktorske disertacije:
„Kritika i transformacija modela društvene podrške za preživjele ratnog seksualnog nasilja u Bosni i Hercegovini: Komparativne feminističke i kulturološke perspektive“

III – Sastav Komisije za ocjenu projekta doktorske disertacije:
1.    Dr. Jasminka Babić-Avdispahić, redovna profesorica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, predsjednica
2.    Dr. Jasmina Husanović-Pehar, vanredna profesorica Filozofskog fakulteta u Tuzli, mentor i član
3.    Dr. Asim Mujkić, redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, član

IV – Mjesto i vrijeme za pregled disertacije
Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne br. 8, u prostorijama Centra, radnim danom od 08:00 do 16:00. 
Izvještaj Komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije ostaje na uvid javnosti 30 dana od dana objave.

Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu