Obavještenje o prezentaciji radne verzije doktorske disertacije kandidata mr. Enisa Tinjaka

Fakultet zdravstvenih studija

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

 

Sarajevo, 12.05.2022. godine

 

OBAVJEŠTENJE

 

U skladu sa članom 41. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije doktorske disertacije:

Kandidat: Mr. Enis Tinjak

Doktorska disertacija pod naslovom: „Analiza uticaja tehničkih parametara simulacije kompjuteriziranom tomografijom na proračun radioterapijskog plana“

Termin prezentacije: 18.05.2022. godine u 16:00 sati u prostorijama Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta zdravstvenih studija, Stjepana Tomića 1.

Komisija u sastavu:

Prof. dr Adnan Šehić, predsjednik

Prof. dr Adnan Beganović, mentor i član

Prof. dr Fuad Julardžija, član

Doc. dr Sabina Prevljak, zamjenska članica

 

 

Prof. dr Amra Mačak Hadžiomerović

Prodekan za naučnoistraživački rad