Obavještenje o javnoj odbrani doktorske disertacije kandidata mr. sc. Rrahmana Sylejmanija

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE

O B J A V LJ U J E

Da će kandidat mr. sc. Rrahman Sylejmani javno braniti doktorsku disertaciju na temu: 
”KRIMINALISTIČKA ISTRAGA KRIVIČNOG DJELA KRIJUMČARENJE MIGRANTIMA NA KOSOVU ZA PERIOD 2011-2015”. 

Javna odbrana doktorske disertacije će se obaviti dana 04.11.2019. godine u 14:00 sati na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 8, Amfiteatar PDS.