Napredak, a ne odustajanje u vrijeme izazova: Nastava na UNSA u doba pandemije

UNSA

Da je neko u februaru ove godine iznio tezu da se univerzitetska nastava može transferirati iz fizičkog u online okruženje u roku od dvije sedmice, ta teza bi, blago rečeno, izazvala nevjericu, skepticizam i diskusiju o mogućem roku koji sigurno ne bi bio manji od dvije godine. Međutim, vanredne okolnosti u kojima se našlo visokoškolsko obrazovanje iznjedrile su promptan odgovor fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu, koji je rezultirao implementacijom online režima nastave na Univerzitetu u rekordnom roku. Ispostavit će se da su dvije sedmice bile dovoljne za odličan početak, koji se usavršava svakim danom.

Kod fakulteta koji su tradicionalno imali uvedene studijske programe koji su se realizirali po modelu učenja na daljinu (distance learning) korištene platforme (Moodle i sl.) su proširene i za upotrebu na ostale studijske programe. Nadalje, za studijske programe koji su se odvijali u redovnom režimu studija uvedene su platforme Google učionica, Google Meet, Skype i Zoom meetings, BigBlueButton, zatvoreni YouTube kanali, Socrative platforma. Komunikacija sa studentima vrši se svim raspoloživim kanalima elektronske komunikacije (Viber, WhatsApp, Skype, Cisco Webex Meetings). Čak i za studijske programe koji nikada nisu izvođeni na daljinu, studiji instrumentalne muzike, svi nastavnici instrumentalne nastave koja se i inače izvodi jedan na jedan su u kontaktu sa svojim studentima online putem i tako ostvaruju uvid u vježbanje i napredak studenata, direktno/uživo putem Skypea ili neke druge aplikacije ili na način da studenti šalju svoje snimke nastavnicima ili asistentima na preslušavanje poslije čega slijedi analiza putem Viber ili sl. grupe. Nadalje, nastavni materijali koje studenti trebaju koristiti tokom nastave su, pored integriranih platformi (Moodle), studentima dostupni kroz Google Drive i OneDrive platforme. U ovom trenutku online nastava se izvodi na svim fakultetima koristeći mahom Zoom platformu, kao i Office 365.

Na organizacijskom planu zanimljivo je pogledati Pravni fakultet na kojem se online nastava obavlja na različite načine: putem veb-stranice (veb-stranica Fakulteta je strukturirana kao interaktivna platforma gdje svaki nastavnik i saradnik samostalno uređuje nastavni predmet uključujući i obavijesti o načinu izvođenja nastave korištenjem različitih programa koji se navode u nastavku ove informacije), zatim putem DL platforme, e-mail komunikacijom sa studentima, te putem drugih dostupnih alata za vođenje online nastave, npr. programa Microsoft Forms, Microsft Teams, Zoom, Google Forms, Youtube, Instagram, Kahoot itd. Ostvarivanje interakcije putem pojedinih programa uključuje i prisustvo studenata predavanjima (npr. putem aplikacije Zoom i Skype), unošenje podataka o studentima koji su odslušali predavanje, te njihove komentare i osvrte. Na taj način se ostvaruje uvid u njihovo sudjelovanje u nastavi, o čemu se vodi evidencija. Online predavanja i vježbe podrazumijevaju postavljanje na odgovarajuće polje predmeta na veb-stranici Fakulteta predavanja uživo (live streaming), snimljena predavanja (video), prezentacije, upućivanje na relevantne izvore i literaturu, provođenje kvizova, izradu seminarskih radova, eseja, rješavanje zadataka, postavljanje kontrolnih pitanja, repetitorija ispitne materije i sl. Online nastava odvija se iz svih nastavnih predmeta prema rasporedu izvođenja nastave za ljetni semestar akademske 2019/20. godine, što podrazumijeva online izvođenje časova predavanja i vježbi za 44 obavezna i izborna predmeta na I i II ciklusu studija u ljetnom semestru. Fakultet je također putem veb-stranice uveo opciju primanja obavijesti (news feed), tako da studenti mogu primati na vlastiti e-mail sve obavijesti koje Fakultet objavljuje bez pristupanja stranici Fakulteta. Pravni fakultet svakodnevno radi na poboljšanju izvođenja nastave, omogućavanju boljeg pristupa i unapređenja kolaboracije.

Interesantno je pogledati i online režim nastave na predmetima koji su tradicionalno vezani za laboratorijski rad koji zahtijeva prisustvo studenta i njegov praktični rad. Naprimjer, na Veterinarskom fakultetu praktična nastava na predmetu „Fiziologija domaćih životinja II“ obavlja se online. U periodu kada je praktičnu nastavu prilično teško realizirati, laboratorijske vježbe u učionici zamijenjene su kompjuterskom simulacijom PhysioEx8.0. Ova simulacija je odlična alternativa za laboratorijske vježbe, gdje studenti mogu izvoditi različite eksperimente iz oblasti fiziologije životinja. S obzirom na to da studenti sami dizajniraju i izvode laboratorijske eksperimente, pruža odlične mogućnosti za razvijanje kritičkog razmišljanja i olakšava savladavanje materije upotrebom multisenzornog pristupa. Svi studenti imaju pristup ovoj simulaciji, tako da nastava ima interaktivan i izazovan karakter, potičući studente da razmišljaju i sami pronalaze rješenja za probleme. Pomoću navedene simulacije obrađuju se mnoge oblasti, poput fiziologije kardiovaskularnog sistema, fiziologije respiratornog sistema i fiziologije probavnog sistema. U toku ove sedmice obrađivani su hemijski procesi probave, odnosno ispitivani su utjecaji različitih enzima probave, kao što su amilaza, pepsin i lipaza, gdje su studenti – vršeći različite eksperimente – savladavali koje su to vrijednosti temperature i pH optimalni za aktivnost enzima u procesu razlaganja hranjivih materija.

1VFS

S obzirom na specifičnost praktične nastave anatomije i potrebe da student ima blizak kontakt sa anatomskim preparatima, ovaj period je pomogao Veterinarskom fakultetu da razvije i uključi dodatne izvore učenja za studente, kako bi što lakše savladali tematske cjeline. Pored standardnih uživo vježbi pomoću Zoom aplikacije, dodatno su razrađeni neki od segmenata, kako bi obogatili online sadržaj i učinili ga dostupnim za studente. Online platforma Veterinarskog fakulteta, VFS e-nastava, omogućava pristup različitim izvorima online sadržaja kao podršku izvođenju nastave, a uključuje knjige i skripte, power point prezentacije nastavnog sadržaja, online atlase, 3D anatomske softvere i videolekcije. Kao vrlo koristan materijal za izvođenje nastave iz predmeta anatomije domaćih životinja pokazalo se snimanje videolekcija iz do sada pređenih oblasti kao što su anatomija nervnog i probavnog sistema. Pokazivanje anatomskih dijelova organa pomoću slike uz audioobjašnjenje predstavlja dobru alternativu praktičnim vježbama sa organima. Također, ovako snimljen i dostupan sadržaj dinamičniji je i izazovniji za studente u odnosu na klasično korištenje knjiga i anatomskih atlasa.

Na Građevinskom fakultetu nastavnici drže predavanja direktno na tablama u salama koje su formirane za potrebe „online nastave sa HD, Widescreen kamerama“, te studenti imaju priliku vidjeti procese razrade a ne samo gotov rezultat rješenja problema koji se izučava, a većina predavanja se snimaju i prosljeđuju studentima kako bi iste mogli ponovno pogledati i savladati materiju. Proaktivni pristup Fakulteta ogleda se i u činjenici da je Asocijacija studenata Građevinskog fakulteta dostavila izvještaj sa utiscima studenata o odvijanju online nastave i prijedlozima za njeno unapređenje na pojedinim predmetima. U skladu s tim prijedlozima su poduzete odgovarajuće mjere, gdje je to bilo moguće.

Zanimljivo je pogledati kako se odvijaju mentorstva u ovim otežanim okolnostima. Rijad Adžamija, student drugog ciklusa građevinarstva, smjer: Saobraćajnice, putem Erasmus razmjene otišao je u Rim da radi istraživački dio rada u sklopu svoje master-teze. Odmah po dolasku u Italiju desilo se da je, zbog već poznatih okolnosti, cjelokupan rad na master-tezi, što sa kolegama iz Italije što sa mentorom sa Građevinskog fakulteta prof. dr. Mirzom Pozderom, organiziran na online način. Nakon nekih mjesec i po, putem Ambasade BiH u Italiji, kolega se uspio vratiti u Sarajevo gdje je smješten u karantin na Bjelavama. Uprkos izolatoriju i karantinskim uvjetima u kojima se nalazio, Rijad Adžamija je aktivno radio na tezi i komunicirao sa mentorima uz live konsultacije kako sa mentorom iz Sarajeva tako i sa kolegama iz Italije, tako da rad nije ni u jednom trenutku bio upitan.

Biblioteka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (FFUNSA) uslijed pandemije COVID-19 nastoji osigurati korisnicima pristup bibliotečkim uslugama kako bi se nesmetano odvijao nastavni proces. Prateći smjernice IFLA-e „COVID-19 and the Global Library Field“, bibliotekari su organizirali procese rada. Biblioteka FFUNSA omogućava pozajmicu papirnate građe jednom sedmično u posebnim uvjetima koji osiguravaju zaštitu studenata i osoblja. Korisnici građu naručuju korištenjem usluge online rezervacije putem COBISS sistema, a potom preuzimaju uz korištenje preventivnih zaštitnih mjera. Pored toga, osoblje Biblioteke FFUNSA svakodnevno zaprima i rješava veliki broj informacijskih upita koristeći savremene digitalne resurse i alate, kao i društveno označavanje provjerenih sadržaja na vebu. To potvrđuju i statistike korištenja usluge pitajte e-bibliotekara. Biblioteka FFUNSA omogućava pristup i dijelu obavezne literature u digitalnom obliku uz poštovanje autorskih prava. Također, u ovom periodu Biblioteka FFUNSA je učinila korisnicima dostupnim i sadržaje iz pretplaćenih baza podataka. Poslovi na izradi personalnih bibliografija nastavnog osoblja odvijaju se nesmetano.

Nastavni proces i kontakti sa studentima u online okruženju postali su svakodnevnica i već daju dobre rezultate. Transformativni procesi su nezaustavljivi i svakodnevno se obogaćuju novim metodama, sadržajima i pristupima dajući novu dinamiku visokom obrazovanju.