Propis

Pravilnik o blagajničkom poslovanju Univerziteta u Sarajevu

Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu je na 13. redovnoj sjednici održanoj 25. 01. 2019. godine donio Odluku o donošenju Pravilnika o blagajničkom poslovanju Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-16/19. 

Pravilnikom o blagajničkom poslovanju Univerziteta u Sarajevu reguliraju se: blagajničko poslovanje na Univerzitetu u Sarajevu, način isplate gotovine, isplata blagajničkog maksimuma i pravdanje blagajničkog maksimuma, uređuju se naplate i isplate iz blagajne, te odgovornost za vođenje blagajne.

Stupanjem na snagu Pravilnika o blagajničkom poslovanju Univerzitetu u Sarajevu, stavlja se van snage Pravilnik o blagajničkom poslovanju Univerzitetu u Sarajevu broj: 02-2962/16 od 27. 04. 2016. godine i drugi opći i pojedinačni akti organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu koji su uređivali ovu oblast.