Šumarski fakultet

Konkurs za izbor u akademsko zvanje - Šumarski fakultet

Šumarski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju (‘’Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17 ), člana  201. i 202.  Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28. 11. 2018. godine), Prijedloga Vijeća fakulteta broj: 01/6-932/20 od dana 08.04.2020. godine i na osnovu Odluke Senata Univerziteta broj: 01-9-55/20 od dana 29.04.2020.godine u Sarajevu raspisuje:

K O N K U R S
za izbor u akademsko zvanje

  1. VIŠI ASISTENT za naučnu oblast: "Uzgajanje šuma i urbanog zelenila" ....................1 izvršilac

  (radni odnos na određeno vrijeme, sa punim radnim vremenom)