Medicinski fakultet

Ispravka teksta konkursa za izbor u naučno-nastavna zvanja koji je objavljen 28. 04. 2019. godine - Medicinski fakultet

Medicinski fakultet

Na osnovu člana 103. i 135. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj 33/17), te članova 190 do 206. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br:01-986-15/18 od 26. 09. 2018. godine:

UNIVERZITET U SARAJEVU
MEDICINSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE
ISPRAVKU TEKSTA KONKURSA ZA IZBOR U NAUČNO-NASTAVNA ZVANJA
KOJI JE OBJAVLJEN 28. 04. 2019. GODINE, KAKO SLIJEDI:

Ispravlja se dio teksta konkursa:
„Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.“
tako da glasi: 
„Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.“

U ostalom dijelu tekst konkursa ostaje nepromijenjen.