Propis

Instrukcija o sadržaju i vođenju evidencije o korisnicima arhivske građe na Univerzitetu u Sarajevu