Obavještenje o zakazanoj prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje Vesne Lazić, mr. iur.

Pravni fakultet

O B A V J E Š T E N J E

O ZAKAZANOJ PREZENTACIJI RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

 

 

 

U skladu sa članom 41. stav (3) i (4) Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje Vesne Lazić, Mr iur. pod naslovom „Naknada nematerijalne štete iz osnova osiguranja od autoodgovornosti“ za utorak, 24.05.2022. godine u 12:00 sati.

 

Komisija za ocjenu radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje Vesne Lazić, Mr iur. pod naslovom „Naknada nematerijalne štete iz osnova osiguranja od autoodgovornosti“ obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-6-104/22 od 27.04.2022. godine, u sastavu:

 

  1. prof. dr Almedina Šabić Učanbarlić, predsjednica
  2. prof. dr Abedin Bikić, mentor i član
  3. prof. dr Darja Softić Kadenić, član

 

Prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije navedenog naslova će se održati u Sali za sjednice Univerziteta u Sarajevu - Pravnog fakulteta. Obavještenje o prezentaciji radne verzije oglašava se na oglasnoj ploči i internet stranici Univerziteta u Sarajevu i Pravnog fakulteta.

                                                                                             

Služba za nastavu i studentska pitanja

Odjel za rad sa studentima II i III ciklusa studija