Pedagoški fakultet

KONKURS za upis studenata na TREĆI CIKLUS STUDIJA - INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJ "SAVREMENI TOKOVI PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA" na Pedagoškom fakultetu u studijskoj 2021/2022.godini

Pedagoški fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU - PEDAGOŠKI FAKULTET

Na osnovu člana 83. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21),  člana 21. Pravila studiranja za treći (III) ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta o saglasnosti na Nastavni plan i program trećeg ciklusa   interdiciplinarnog doktorskog studija Savremeni tokovi predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja na Pedagoškom fakultetu Sarajevo broj: 01-5051/17 od 19. 07. 2017,  Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa broj: 01-17-87/21 od 27.10.2021. godine, Saglasnosti  Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje konkursa  broj: 27/03-34-40151/21 od 10.11.2021. godine, Univerzitet u Sarajevu - Pedagoški fakultet Sarajevo, objavljuje

K O N K U R S

Za upis studenata na TREĆI CIKLUS STUDIJA

 

INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJ

SAVREMENI TOKOVI PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

na Pedagoškom fakultetu Sarajevo u studijskoj 2021/2022.godini

 

I

Konkurs se raspisuje za upis studenata na treći ciklus studija Interdiciplinarni doktorski studij Savremeni tokovi predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja za slijedeće oblasti:

MODUL A: Rani odgoj i savremeni problemi razvoja predškolskog odgoja,

MODUL B: Kurikulum savremene škole,

MODUL C: Škola u koncepciji inkluzivnog odgoja i obrazovanja,

MODUL D: Rukovođenje, upravljanje i evaluacija u institucijama odgoja i obrazovanja

MODUL E: Metodike nastavnih predmeta u razrednoj nastavi :

E1: Metodika bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti

E2: Metodika matematike

E3: Metodika prirode i društva

E4: Metodika muzičke kulture

E5: Metodika likovne kulture

E6: Metodika tehničkog odgoja sa informatikom

E7: Metodika tjelesne kulture

E8: Metodika kulture življenja