Pedagoški fakultet

Konkurs za izbor akademskog osoblja - Pedagoški fakultet

Pedagoški fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET SARAJEVO

Na osnovu člana 103. Zakona   o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo  („Službene novine Kantona Sarajevo“, 33/17), u skladu sa članom 192. i 201. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta  broj: 01-1592/2/20 od 28. 9. 2020. godine  i Odluka Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-23-79/20 od  28. 10. 2020. godine, raspisuje se

KONKURS
za izbor akademskog osoblja

  1. Nastavnik u zvanju vanrednog profesora  za naučnu oblast: Psihologija 

     1 izvršilac -  puno radno vrijeme