Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije i ocjene korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje mr. Tee Bećirević

Prirodno-matematički fakultet

VIJEĆE UNIVERZITETA U SARAJEVU -

PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA

 

OBJAVLJUJE

Korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije pod naslovom: „Rejuvenacijski i antimikrobni potencijal trombocitima obogaćene plazme (PRP) i uticaj na patogenezu odabranih bolesti“, kandidata Mr. Tee Bećirević, studentice III ciklusa - doktorskog studija Odsjeka za biologiju Univerziteta u Sarajevu – Prirodno-matematičkog fakulteta, i OCJENA KorigovanE radne verzije projekta doktorske disertacijekoju je sačinila Komisija u sastavu:

 

  1. Prof. dr. Kasim Bajrović, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Prirodno-matematičkog fakulteta, uža naučna oblast „Genetika i Biotehnologija“ i naučni savjetnik Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu, uže naučne oblasti „Molekularna biologija“ i „Genetičko inženjerstvo i biotehnologija“, predsjednik,
  2. Prof. dr. Izet Eminović, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Prirodno-matematičkog fakulteta, uže naučne oblasti: „Biomedicina“ i „Genetika“, mentor,
  3. Prof. dr. Mirza Ibrišimović, vanredni profesor Medicinskog fakulteta, Univerziteta Sarajevska Škola za Nauku i Tehnologiju, uže naučne oblasti: „Medicinska biologija i mikrobiologija“ i Fiziologija i patofiziologija čovjeka“,mentor,
  4. Prof. dr. Anesa Jerković-Mujkić, redovna profesorica Univerziteta u Sarajevu - Prirodno-matematičkog fakulteta, uže naučne oblasti: „Mikrobiologija“ i „Biologija ćelije“, član, 
  5. Prof. dr. Hilada Nefić, redovna profesorica Univerziteta u Sarajevu - Prirodno-matematičkog fakulteta, uže naučne oblasti „Genetika“ i „Klinička biologija“, član,
  6. Prof.dr. Lejla Pojskić, redovna profesorica Univerziteta u Sarajevu - Prirodno-matematičkog fakulteta, uža naučna oblast „Biotehnologija“, naučna savjetnica Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast „Genetika“, rezervni član.
  1. se javnosti na uvid

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije ostaju na uvidu javnosti 30 dana od dana objave 11.05.2024. godine, a mogu se pogledati radnim danima od 10-14 sati na Prirodno-matematičkom fakultetu.