Obavještenje o zakazanoj prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije Ajne Jodanović, MA

Pravni fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
PRAVNI FAKULTET
Služba II i III ciklusa studija

Sarajevo, 01. 11. 2018. godine

O B A V J E Š T E N J E
O ZAKAZANOJ PREZENTACIJI RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje Ajne Jodanović, MA pod naslovom „Međunarodnopravni aspekti Evropske unije kao naddržavne strukture“za srijedu, 07.11.2018. godine u 14:00 sati u prostorijama Katedre za državno i međunarodno javno pravo, I sprat desno.

Komisija za ocjenu doktorske disertacije kandidatkinje Ajne Jodanović, MA pod naslovom „Međunarodnopravni aspekti Evropske unije kao naddržavne strukture“ obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-1035-72/‘18 od 24.10.2018.  godine, u sastavu:

  1. Dr. Nevenko Misita, profesor emeritus, predsjednik
  2. Dr. Jasna Bakšić-Muftić, redovni profesor, član i
  3. Dr. Nežla Borić, vanredni profesor, član.

Nakon obavljenog zadatka Komisija će sačiniti i podnijeti izvještaj, sa odgovarajućim prijedlozima Vijeću Pravnog fakulteta.
                            
SLUŽBA II I III CIKLUSA STUDIJA