Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti radne verzije projekta doktorske disertacije i Izvještaja Komisije za ocjenu radne verzije doktorske disertacije kandidata Zlatka Džanića, dipl. ing. građ.

Građevinski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU 
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo

O B A V J E Š T E NJ E

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (broj: 0101-38-276/11 od 29.12.2010. godine), Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu obavještava da se  radna verzija projekta doktorske disertacije kandidata Zlatka Džanića, dipl.ing.građ., pod nazivom: “Optimizacija armiranobetonskih konstrukcije izloženih utjecaju potresa” i Izvještaj Komisije za ocjenu radne verzije doktorske disertacije, zaveden pod brojem: 06-3-1551-23/18 od 23.12.2020. godine, koji je sačinila Komisija u sastavu:

  1. Prof. dr. Muhamed Zlatar, dipl. ing. građ., emeritus profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, (oblast: „Konstrukcije“) - predsjednik komisije;
  2. Prof. dr. Mustafa Hrasnica, dipl. ing. građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, (oblast: „Konstrukcije“) - mentor i član komisije;
  3. Doc. dr. Senad Medić, dipl. ing. građ., docent Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, član komisije. 

STAVLJAJU NA UVID JAVNOSTI

Mjesto i vrijeme za pregled Izvještaja i radne verzije doktorske disertacije: prostorije Biblioteke Građevinskog fakulteta Univerziteta  u Sarajevu (I sprat), ulica Patriotske lige br.30, od 04.01.2021. do 03.02.2021. godine, svakim radnim danom u periodu od 9.00 do 15.00 sati.

Sarajevo, 31.12.2020.       

UPRAVA FAKULTETA