Obavještenje o zakazivanju prezentacije radne verzije doktorske disertacije kandidata mr. sci. dr. Hasana Osmića

Medicinski fakultet

OBAVJEŠTENJE
O ZAKAZIVANJU PREZENTACIJE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE

U skladu sa članom 38. - 42. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije doktorske disertacije kandidata mr. sci. dr. Hasana Osmića, pod nazivom „Uticaj veličine kliničkog ciljnog volumena limfnih čvorova na organe od rizika kod postoperativne konformalne radioterapije karcinoma želuca“, za petak, 05. juli/srpanj 2019. godine u 15 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (lamela B, III sprat).

Komisija za ocjenu doktorske disertacije kandidata mr. sci. dr. Hasana Osmića pod nazivom „Uticaj veličine kliničkog ciljnog volumena limfnih čvorova na organe od rizika kod postoperativne konformalne radioterapije karcinoma želuca“ obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-1101-93/19 od 27. 05. 2019. godine, u slijedećem sastavu:

  1. Prof. dr. Sandra Vegar – Zubović  – vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Nuklearna madicina i radiologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu - predsjednik
  2. Prof. dr. Šefik Hasukić – redovni profesor Univerziteta u Tuzli za naučnu oblast Hirurgija, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli – mentor - član
  3. Prof. dr. Amela Begić – vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Nuklearna medicina i radiologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu – član
  4. Doc. dr. Timur Cerić – docent Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Onkologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu – zamjenski član

Nakon obavljenog zadatka, Komisija će sačiniti i podnijeti svoj izvještaj sa odgovarajućim prijedlozima Vijeću doktorskog studija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.