Obavještenje o zakazivanju prezentacije radne verzije doktorske disertacije kandidata dr. Dženana Jahića

Medicinski fakultet

MEDICINSKI FAKULTET 
UNIVERZITETA U SARAJEVU

Broj: 02-3-3-AK-3476-1/19
Sarajevo, 11. 06. 2019.

OBAVJEŠTENJE 
O ZAKAZIVANJU PREZENTACIJE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE

U skladu sa članom 41. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije doktorske disertacije kandidata dr. Dženana Jahića, pod nazivom „Procjena morfometrijskih karakteristika slezene kod sportista prije i nakon aktivnosti u aerobnim i anaerobnim uslovima: prospektivna opservaciona studija ponovljenih mjerenja“, za ponedjeljak, 17. juna/lipanja 2019. godine u 15 sati u Sali Katedre za anatomiju čovjeka Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Čekaluša 90.

Komisija za ocjenu doktorske disertacije kandidata dr. Dženana Jahića pod nazivom „Procjena morfometrijskih karakteristika slezene kod sportista prije i nakon aktivnosti u aerobnim i anaerobnim uslovima: prospektivna opservaciona studija ponovljenih mjerenja“ obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-14-92/19  od 27. 05. 2019. godine, u slijedećem sastavu:

a)    Prof. dr. Nermina Babić – vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Fiziologija čovjeka, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu - predsjednik
b)    Prof. dr. Eldan Kapur – vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Anatomija čovjeka, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu – mentor - član
c)    Doc. dr. Elvira Talović – docent Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Anatomija čovjeka, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu – član
d)    Prof. dr. Nesina Avdagić – vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Fiziologija čovjeka, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu - zamjenski član

Nakon obavljenog zadatka, Komisija će sačiniti i podnijeti svoj izvještaj sa odgovarajućim prijedlozima Vijeću doktorskog studija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

MEDICINSKI FAKULTET 
UNIVERZITETA U SARAJEVU