Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Alema Čolakovića, MA

Fakultet za saobraćaj i komunikacije

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE
Zmaja od Bosne 8.
71000 Sarajevo


OBAVJEŠTENJE 

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (od 29.12.2010. godine), Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo stavlja na uvid javnosti korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije i Izvještaj i Komisije za ocjenu radne verzije doktorske disertacije kandidata: 

Ime i prezime kandidata: M.Sc. Alem Čolaković, dipl. ing.
Ustanova u kojoj je kandidat zaposlen: Fakultet za saobraćaj i komunikacije
Naziv doktorske disertacije: Modeliranje IoT sistema kao faktor osiguranja QoS performansi

Komisija za ocjenu doktorske disertacije je obrazovana Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-12-59/19 od 06.05.2019. godine, u sljedećem sastavu:

  1. Dr. Jasmina Baraković Husić – vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,  predsjednik komisije;
  2. Dr. Samir Čaušević – redovni profesor Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, mentor i član komisije;
  3. Dr. Bakir Karahodža – docent Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, član komisije;

Komisija je zaključila da radna verzija projekta doktorske disertacije ispunjava potrebne kriterije za donošenje pozitivne ocjene. Radna verzija projekta doktorske disertacije i Izvještaj Komisije za ocjenu radne verzije projekta doktorske disertacije, će biti dostupni na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, a mogu se pregledati u Dekanatu Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta  u Sarajevu (I sprat), ulica Zmaja od Bosne 8, svakim radnim danom u periodu od 09:00 do 15:00 sati.
 
Sarajevo, 07. 06. 2019.                
UPRAVA FAKULTETA