Obavještenje o odbranama doktorskih disertacija kandidata: Džane Rahimić, MA, Mirze Bašića, MA, Merime Zukić, MA, Tarika Ćušića, MA, i Tomislava Tadića, MA

Filozofski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET


O b a v i j e s t 

DOKTORSKE DISERTACIJE – III CIKLUS STUDIJA

1) Džana Rahimić, MA branit će na Filozofskom fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom Izvornost pojma techne i njegova eksplikacija kod Heideggera. Odbrana je zakazana za 16. 5. 2019. godine u 10 sati, sala 82/I.

2) Mirza Bašić, MA branit će na Filozofskom fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom Somatski frazemi u turskome i ekvivalenti u bosanskom jeziku: kognitivnolingvistička analiza. Odbrana je zakazana za 17. 5. 2019. godine u 10 sati, sala 82/I.

3) Merima Zukić, MA branit će na Filozofskom fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom Povezanost kognitivnog opterećenja, intrinzične motivacije i metakognitivnih strategija učenja. Odbrana je zakazana za 21. 5. 2019. godine u 12 sati, sala 82/I.

4) Tarik Ćušić, MA branit će na Filozofskom fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom Jezik i grafijske odlike Erlangenskog rukopisa. Odbrana je zakazana za  23. 5. 2019. godine u 10 sati, sala 82/I.

5) Tomislav Tadić, MA branit će na Filozofskom fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom Političke religije i kulturna trauma u tranzicijskim društvima. Odbrana je zakazana za 28. 5. 2019. godine u 11 sati, sala 82/I.

Pristup odbranama je slobodan.