Medicinski fakultet

Konkurs za izbor u naučno-nastavna zvanja - Medicinski fakultet

Medicinski fakultet

Na osnovu člana 103. i 135. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj 33/17), te članova 190 do 206. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br:01-9-52/20 od 29.04.2020. godine:

UNIVERZITET U SARAJEVU
MEDICINSKI FAKULTET

RASPISUJE
KONKURS ZA IZBOR U NAUČNO-NASTAVNA ZVANJA

NASTAVNIK ZA NAUČNU OBLAST ILI PREDMET

  1. Oblast: Medicinska hemija  – nastavnik u akademsko zvanje redovni profesor, 1 izvršilac sa dijelom radnog vremena do 50%
  2. Oblast: Medicinska mikrobiologija  – nastavnik u akademsko zvanje redovni profesor, 2 izvršioca sa punim radnim vremenom
  3. Oblast: Patologija  – nastavnik u akademsko zvanje redovni profesor, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
  4. Oblast: Interna medicina – nastavnik u akademsko zvanje vanredni profesor, 2 izvršioca sa dijelom radnog vremena do 50%
  5. Oblast: Infektivne bolesti – nastavnik u akademsko zvanje docent, 1 izvršilac sa dijelom radnog vremena do 50%