Veterinarski fakultet

JAVNI KONKURS za upis studenata na TREĆI CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ na Univerzitetu u Sarajevu - Veterinarskom fakultetu u studijskoj 2021/2022. godini

Veterinarski fakultet

Na osnovu čl. 79 i 83. Zakona o visokomobrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br.: 33/17, 35/20 i 40/20), člana 129. Statuta Univerziteta u Sarajevu, čl. 21. -28. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu broj: 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na studijski program trećeg ciklusa studija - doktorski studij Veterinarskog fakulteta broj: 01-38-2926/13 od 25.09.2013. godine, prethodne saglasnosti Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje konkursa broj: 27/03-34-27287/21 od 13.07.2021. godine, saglasnosti za raspisivanje konkursa Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-9-91/21 od 30.06.2021. godine i Odluke Vijeća Fakulteta broj: 04-03-387-7/21 od 31.05.2021. godine, Univerzitet u Sarajevu - Veterinarski fakultet, objavljuje

 

 JAVNI KONKURS

za upis studenata na TREĆI CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ

na Univerzitetu u Sarajevu - Veterinarskom fakultetu u studijskoj 2021/2022. godini

 

I

Javni konkurs se raspisuje za upis studenata na treći ciklus studija - doktorski studij pod nazivom „Veterinarska medicina i javno zdravstvo“.

Studij se organizuje u trajanju od tri studijske godine, a njegovim završetkom, nakon odbrane doktorske disertacije, stiče se akademska titula i naučno zvanje „doktor veterinarskih nauka“.

Cijena studija za jednu studijsku godinu je 7.000 KM (sedam hiljada KM).