Fakultet političkih nauka u Sarajevu

Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu na određeno vrijeme

Fakultet političkih nauka

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
UNIVERZITET U SARAJEVU

Na osnovu člana 108. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnovači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 9/19), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo br.11/05-30-2579-1/20 od 07.04.2020. godine, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Odluke o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos br. 01-3-146-1/20 od 29.01.2020.godine, dana 14.05.2020.godine raspisuje se

JAVNI KONKURS
ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA FAKULTET POLITIČKIH NAUKA UNIVERZITETA U SARAJEVU NA ODREĐENO VRIJEME

Osnovni podaci o poslodavcu:
Naziv: Fakultet političkih nauka Univerzitet u Sarajevu
Sjedište: Skenderija 72, 71000 Sarajevo
Internet adresa poslodavca:www.fpn.unsa.ba
Naziv radnog mjesta: Dnevni i noćni portir – 2 /dva/ izvršioca