Propis

Odluka Senata Univerziteta u Sarajevu o utvrđivanju matičnih oblasti i matičnih predmeta visokoškolskih ustanova Univerziteta u Sarajevu